ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία για την αποκατάσταση απαιτεί απαραιτήτως τις κοινότητες των ιδιοκτητών αποκατάστασης με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έγκριση των πειθαρχικών διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με την ενεργειακή πιστοποίηση των κατοικιών, με την οποία τα αδικήματα αυτά μπορούν να τιμωρήσει με πρόστιμα που κυμαίνονται 300 έως 600, για ήσσονος σημασίας αδικήματα (περιλαμβάνει ανακοινώνοντας την ενοικίαση ή την πώληση των κατοικιών χωρίς να αναφέρει την εκτίμηση της ενεργειακής τους), μεταξύ 601 και 1.000 για σοβαρά αδικήματα, καθώς και μεταξύ 1001 και 6000 για τις πολύ σοβαρές.

Δεύτερον, ο νόμος Certificación ENERGA © Tica της 26ης Ιουνίου, την αποκατάσταση, την αναγέννηση και την αστική ανάπλαση παρέχει επίσης στην πρώτη μεταβατική διάταξη του υποχρεούνται να διαθέτουν την ενεργειακή πιστοποίηση εντός μέγιστης περιόδου πέντε ετών, για κτίρια κατοικιών είδος της συλλογικής κατοικίας ηλικίας άνω των 50 χρόνων , εκτός εάν έχουν ήδη μια έγκυρη τεχνικός έλεγχος (ΙΤΕ) που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην οποία περίπτωση θα απαιτείται η ενεργειακή πιστοποίηση κατά περίπτωση πρώτης επανεξέτασης του.

Ως εκ τούτου, αν ο γείτονάς σας κοινότητα είναι υποχρεωμένη να περάσει από το ΙΤΕ και το αποτέλεσμα της απαιτεί την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, αυτό πρέπει να γίνει με κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Ακόμα και χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για την αποκατάσταση της κοινότητάς τους, αν θέλουν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν κατοικίες τους χρειάζεται την ενεργειακή πιστοποίηση του. Είναι προφανές να σκεφτούμε ότι η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά ή τη μίσθωση, δεδομένου ότι όσο υψηλότερη είναι η χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση είναι ο παράγοντας ενέργεια και ως εκ τούτου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εξοικονόμηση για τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές των κατοικιών.

Τέλος πάντων, είναι σκόπιμο ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης ή μερική αποκατάσταση σε ένα από τα στοιχεία των ιδιοκτητών σπιτιού, να επωφεληθούν για να εισαγάγει μέτρα για την ενεργειακή απόδοση με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής πιστοποίησης της κοινότητας. Για παράδειγμα, η άφιξη του φθινοπώρου μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση της υγρασίας λόγω διαρροών στην οροφή, έτσι ώστε η αποκατάσταση του ίδιου είναι απαραίτητη και, εάν η αποκατάσταση γίνεται με κριτήριο την ενεργειακή απόδοση, δηλαδή όχι μόνο σωστή αποτυχίες στη στεγανοποίηση της η οροφή αλλά και να παρέχει ένα στρώμα θερμικής μόνωσης, λίγο πιο ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες θα επιτευχθεί.

Certificación ENERGA © tica, Certificación ENERGA © Tica αδικήματα και μεταξύ, Certificación ENERGA © tica ενοικιαστές, Certificación ENERGA © Tica κοινότητες αποκατάστασης, Certificación ENERGA © tica παραβάσεις, Certificación ENERGA © tica στοιχεία, Certificación ENERGA © αποφάσεις tica, Certificación ENERGA © ιδιοκτήτες tica, Certificación ENERGA © μέτρα tica, Tica αποτυχίες Certificación Energa ©, εκτός εάν, επιτευχθεί Certificación Energa © tica